Identiteit
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Hero Benelux B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20000142, op de website Hero Medisch https://www.heromedisch.nl/
Ons adres:
Teteringsedijk 279
4817ME Breda

Ons telefoonnummer:
+31 (0)76 579 8000

Ons e-mailadres:
privacy@hero.nl

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website of diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking gesteld hebben gekregen.


Bewaartermijn

Voor zolang u als professional actief bent en contact met ons hebt (gehad) kunnen wij uw gegevens bewaren. Wij vinden het belangrijk om met u als professional in contact te blijven over de producten en diensten van Hero. Zodra u aan ons doorgeeft geen contact meer te willen dan zullen wij u persoonsgegevens niet meer verwerken en overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschappen van vakverenigingen zijn bijzondere persoonsgegevens.

Voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens vragen wij altijd uw toestemming. Wij wijzen u er dan op dat wij die bijzondere gegevens betreffende uw persoon gaan verwerken en of u daar geen bezwaar tegen heeft. Die (impliciete) toestemming kunt u ook weer te allen tijde intrekken.

Nieuwsbrief

Als u professional bent dan kunnen wij u onze nieuwsbrief per e-mail sturen om u op de hoogte te houden over allerlei ontwikkelingen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt als professional, verwijderen wij onmiddellijk uw profiel en persoonsgegevens.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is het gerechtvaardigd belang van Hero om met u als professional het contact te onderhouden en kennis uit te wisselen. Verder verwerken wij uw gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij algemene inzichten verkrijgen, bijvoorbeeld demografische inzichten.
Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor dit doel en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt ook uw eventuele profiel verwijderd.


Contactformulier

Als u een vraag wilt stellen of contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. De gegevens die u aan ons via het contactformulier verstrekt, gebruiken wij uitsluitend om antwoord te geven op uw vraag of commentaar. Na beantwoording van uw vraag als kunnen wij u persoonsgegevens verder verwerken teneinde contact met u te onderhouden als professional. Het gaat dan met name om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, functie, telefoonnummer en e-mailadres, geslacht.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek voor informatie of het reageren op uw commentaar.

Toegang professionals kennisplatform

Op onze website staat ook informatie die alleen bestemd is voor professionals. Wij bieden u als professional via dat portaal toegang tot onze kennis over bepaalde specifieke producten en doelgroepen. Om daar toegang toe te krijgen dient u uw gegevens achter te laten, en een account aan te maken. Indien wij vastgesteld hebben dat u voldoet aan de criteria voor toegang, stellen wij u daarvan op de hoogte, en heeft u vanaf dat moment toegang tot de gegevens die alleen bestemd zijn voor professionals. Omdat u zelf dat account aanmaakt en daardoor deelneemt aan dat portaal vragen wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

BIG

Als wij geaccrediteerde scholing voor professionals aanbieden, dan kunnen wij u vragen om uw BIG-nummer. Alleen als wij uw BIG-nummer hebben zijn wij in staat de behaalde punten bij het dossier van de medisch professional, die met goed gevolg de geaccrediteerde scholing heeft afgerond, bij te schrijven. We hebben het BIG-nummer nodig om aan de geaccrediteerde instelling door te geven zodat zij punten kunnen toekennen.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: voldoen aan wettelijke verplichting.


Verstrekking derden

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken of gebruik te maken van diensten van derden waarbij. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Hero en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Het gaat dan om ons hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen of uw verzoek afhandelen.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Websites of diensten van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:
 Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
 Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
 Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie. 
Deze privacy informatie is het laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019.